آوا جـــونـــيآوا جـــونـــي، تا این لحظه 6 سال و 3 ماه و 23 روز سن دارد

... سـِكـانـس هـايِ تـلـخ و شـيريـنِ زنـدگـيِ خـصـوصـيِ مــا ...