... سـِكـانـس هـايِ تـلـخ و شـيريـنِ زنـدگـيِ خـصـوصـيِ مــا ...

هرگز براي عاشق شدن ؛ به دنبال بهار و باران و بابونه مباش ; گاهي در انتهاي خارهاي يک کاکتوس به غنچه اي ميرسي که ماه را بر لبانت مينشاند